نمایش Samad & Mammad
برگزار کننده : ققنوس گروه موضوعی : علوم اجتماعی

کشور : Iran شهر : Karaj

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۱۱/۲۵
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
021-22655457 سالن نمایشگاه گل

ghoghnous@yahoo.com