کنفرانس اولین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازی ادبی
برگزار کننده : دانشگاه جیرفت گروه موضوعی : ادبیات

کشور : Iran شهر : Jiroft

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۱/۱۱
توضیحات
محورهای کنفرانس:
  ویژه: بلاغت، قدرت و ارتباطات   بلاغت ، قدرت و ایدئولوژی (رویکردهای سیاسی در تاریخ بلاغت، شیوه های اقناع قدرت)؛
   تبارشناسی و بلاغت؛
   قدرت و صورتبندی های بلاغت؛
   گفتمان شناسی بلاغت؛
   بلاغت و پیرامتن ها؛
   ارتباطات، تبلیغات و بلاغت
   زبان شناسی و نشانه شناسی اجتماعی شگردهای بلاغی
   بلاغت و پسااستعمارگرایی؛
   بلاغت و ادبیات درباری؛
   بلاغت و فمنیسم(رویکردهای فمنیسیتی به بلاغت)؛
   گفتمان های دینی و بلاغت.
  محور عمومی: پژوهش در حوزه بلاغت   نظریات بلاغی نوین: امکانات، الزامات و موانع؛
   بلاغت سکوت؛
   رویکردهای سلبی و ایجابی به بلاغت(بلاغت و فلسفه، بلاغت در فلسفه، بلاغت و علم و ....)؛
   مبانی، دلایل و پیامدهای چرخش بلاغت گفتار محور به بلاغت نوشتار بنیاد؛
   بلاغت بصری و دراماتیک(ادبیات نمایشی، کمیک ها و متون ادبی مصور)؛
   بلاغت بدن،
   بلاغت خشونت؛
   بلاغت طنز؛
   سیر تاریخی و تطور بلاغت در ادبیات فارسی؛
   بلاغت داستان و سایر حوزه های مرتبط با بلاغت و کاربست آن در متون ادبی