کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی علم و فناوری، حقوق و علوم انسانی ایران
برگزار کننده : موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور ... گروه موضوعی : حقوق مدنی

کشور : Iran شهر : Tehran

تاریخ برگزاری
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
مهلت ارسال اثر
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
توضیحات
محورهای کنفرانس:محورهای حقوق و فقه
حقوق خصوصیحقوق مدنیحقوق اموالحقوق تجارت حقوق جزا حقوق جزای داخلی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای خارجی علوم معین علوم جرم یابی علوم جرم شناسی کیفرشناسی حقوق عمومی حقوق اساسیحقوق اداریآئین دادرسیحقوق ثبتحقوق کارحقوق بانکیحقوق بیمهحقوق بین المللحقوق بین الملل عمومیحقوق بین الملل خصوصیحقوق تجارت بین المللحقوق آمیخته (آمیخته با سایر علوم )حقوق اسلامی (فقه اسلامی)اصول فقهمتون فقهقواعد فقهو مباحث مرتبط دیگر محورهای علوم انسانی 
الهیات و معارف اسلامیمدیریت (تمامی گرایش ها)حسابداری و افتصادآموزش و پرورشعلوم قرآن و حدیثفلسفه و کلامفقه و حقوقعلوم سیاسیزبان شناسی، ترجمه و ادبیاتتاریخ و تمدن اسلامیحقوق و علوم سیاسیروانشناسی و خانوادهعلوم تربیتیزبان و ادبیات فارسیعلوم اجتماعی و فرهنگیکارآفرینی و نوآوری در کسب و کارمشاوره و راهنماییسایر حوزه های علوم انسانی و مباحث مرتبط دیگر