دستورالعمل و شیوه‌نامه داوری همایش

کمیته علمی و راهبردی همایش در نظر دارد تا با تنظیم یک شیوه‌ن…