کنفرانس مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
برگزار کننده : شرکت همایش آروین البرز گروه موضوعی : اقتصاد

کشور : Iran شهر : تهران

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
مهلت ارسال اثر
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
این رویداد خاتمه یافته است.
توضیحات
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ توسط شرکت همایش آروین البرز در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید. حوزه های تحت پوشش: اقتصاد تجاری ، حسابداری ، مدیریت (عمومی) برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز شهر برگزاری: تهران سالن برگزاری همایش: مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتیمحورهای کنفرانس:حسابداری تئوری های حسابداری و چارچوب نظریاطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکتارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری تلفیقیحسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلیحسابداری مدیریت و چالش های اجرای آننقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایهکاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریتتولید و حسابداری مدیریتیافته های نوین و مباحث روز در حسابداریاستانداردهای حسابداری و حسابرسیروش های تأمین مالی در سازمانهالزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالینوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداریمقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورهانقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالیارزش افزوده و گزارشگری مالیاخلاق در حسابداری و حسابرسیمدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامدارانکاربرد اینترنت در حسابداریسیستم های اطلاعات حسابداریحسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شدهمدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کارحسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادیحسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالیضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجهحسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانحسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتیحسابداری مدیریت و حسابرسی عملکردابزار و تکنیک های حسابداری مدیریتهزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیتبرنامه ریزی و بودجه ریزی شناورمحاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدماتآموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایهحسابداری و نظام راهبری شرکتهاحسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتهانقش حسابداری در تحول اقتصادیچالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایراننقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشورو تمام موضوعات مرتبط با حسابداری  مدیریتکیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانیمدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها) تعالی سازمانی سیستم های کیفیت، بهره‌وری مدیریت عملکرد روش‌های حل مساله، شش سیگمارهبری و رفتار سازمانیرهبری، رهبری تغییر و تحول رهبری اخلاقی ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها رهبری سازمانی در شرایط بحرانیتوانمندی‌های هیجانی رهبراناثربخشی کار تیمیفرهنگ سازمانی اثربخشعوامل سازمانی موثر بر نوآوری موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها فرهنگ سازمانی ارتباطات سازمانیمدیریت تعارضمدیریت استرس کار تیمیمذاکرهتولید، فرآیند و عملیاتمدیریت تولید و عملیاتمدیریت زنجیره تأمین پژوهش عملیاتیمدیریت پروژهمدیریت فرآیندها و معماری سازمانیمدیریت لجستیکچابکی در سازمانمدیریت راهبردیبرنامه ریزی راهبردی تحلیل رقابتی ادغام وخریدپیمان های راهبردیشیوه مدیریت شرکتهای هولدینگاستراتژی در سطح شرکت هاپیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آنمدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعاتمدیریت دانش و اطلاعاتروش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالیدولت و خدمات الکترونیکیاستراتژی الکترونیکیمدل‌های کسب و کار الکترونیکیارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی تجارت از طریق تلفن همراهسلامت و بهداشت الکترونیکمدیریت تغییر و مهندسی فرآیندهاهوشمندی کسب و کاربانکداری الکترونیکراه حل‌های الکترونیکی سازمانیسیستم‌های برنامه‌ریزی منابعمدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکمدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تدارکات الکترونیکنوآوری و انتشار فناوری اطلاعات همکاری و اتحادهای الکترونیکمدیریت استراتژیک و رقابتبرنامه‌ریزی استراتژیکمدیریت استراتژیک تحلیل رقابتی ادغام و خریدپیمان‌های استراتژیکشیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگاستراتژی در سطح corporationپیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آنسازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختارطراحی ساختار سازمانیپیاده‌سازی ساختار سازمانیمدیریت منابع انسانیتوسعه منابع انسانی آموزشجانشین پروریسیستم‌های جبران خدماتسیستم ارزشیابی مشاغلسیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنانایمنی و بهداشتروابط کارانتخاب و جامعه‌پذیریمدیریت استراتژیک منابع انسانیمنابع انسانی الکترونیکمدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگمدیریت کارکنان دانشوربرنامه‌های نگهداشت دانشوراننقش استراتژیک مدیران منابع انسانیطراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادیحسابرسی و ممیزی HRMمربی گریمدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعهاستراتژی تکنولوژیمدیریت نوآوریمدیریت تحقیق و توسعهسیاست‌گذاری تکنولوژیانتقال تکنولوژیمدیریت بازاراستراتژی بازارتحقیقات بازاربازاریابی بین‌المللیبازاریابی خدماتمدیریت ارتباط با مشتریانتبلیغاتقیمت‌گذاریکانال های بازاریابیمدیریت برنداخلاق و فلسفه سازمان و مدیریتشناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌هاریشه‌های بروز مسایل اخلاقیپیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌هاروش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانیاخلاق حرفه‌ایمدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقیتدوین و ترویج کدهای اخلاقیمهارت‌های حل مسایل اخلاقیمبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانیمبانی فلسفی نظریه های مدیریتنقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقیحاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعینقش‌های هیئت مدیرهنظام پاسخگویینظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگفرآیندهای هیئت مدیرهروابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماریاثربخشی هیئت مدیرهتأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطینقش‌های اجتماعی سازمان‌هااستمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتیاصول و مفاهیم مدیریت مالینقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازماننقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادینقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشورمدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالیرابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالیمحتوای اطلاعاتی صورتهای مالینقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذارانمکانیزم های تامین مالینقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازارمدیران مالی و شناخت ریسک،اصول مالی رفتاریابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانینقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجارینقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالیضرورت حسابرسی تقلبلزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجراییلزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجراییضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتیفاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایرانالزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهرانآسیب شناسی مالی در ایرانمدیریت بنگاههابرنامه ریزی استراتژیک مالیمدیریت سرمایه گذاریارزیابی مدیریت ریسکمهندسی مالیمدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی اقتصادتوسعه اقتصادی و برنامه ریزیاقتصاد کلاناقتصاد خرداقتصاد سنجیکاربردهای اقتصاد سنجیاقتصاد کاربردیمدیریت اقتصاداقتصاد بازرگانیاقتصاد عمومی و دولتیعلوم اقتصادیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادینوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادیاقتصاد و تجارت الکترونیکاقتصاد انرژیاقتصاد محیط زیستبرنامه ریزی اقتصادیMBA ، تبلیغات و بازاریابیمدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادیاقتصاد تحریممدلسازی اقتصادیتجارت بین المللرویکردهای نوین در اقتصاد جهانیاقتصاد ایراناقتصاد سلامتحقوق اقتصادیبانکداریتولید و مدیریت مالیاقتصاد شهرینظام های اقتصادیرشد اقتصادیاقتصاد سنجیاقتصاد سرمایه گذاریاقتصاد گردشگری و توریسمموضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد بانکداریبازیگران جدید (فین‌تک و ...)ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)بانکداری بازبانکداری دیجیتالبانکداری بدون شعبهبانکداری اجتماعی و بانکداری شناختییکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالیتاثیر فناوری بر کارایی بانک‌هابررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیکخدمات پرداختپرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment )خدمات تجمیعپرداخت ‌سازی (Payment Initiation )پرداخت یاری (Payment Facilitator )پرداخت همراهکارت‌های اعتباریاستقراض فرد به فردتأمین مالی انبوه (Crowd Funding )پول‌های رمزیحساب یاری (Account Information Services )بلاک‌چینپرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراهاستانداردهای پرداخت EMV,PCIنشان‌گذاری (Tokenization )اینترنت اشیاءواقعیت مجازیهوش مصنوعیRegTech  (فناوری نظارتی)چارچوب‌های اقتصادی جدید (PSD2  و ...)استانداردهای IFRS  و XBRLمدیریت ریسکسیستم‌های نظارتی رگولاتورسیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعاتاستانداردهای امنیتینوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیتسرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیتمدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکیامنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT  و پایانه‌های فروش سیارکاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکیکلان داده‌هاداده‌کاوی و هوش تجاری (BI )بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel )راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :Core BankingInternet BankingSMS BankingATMWeb kioskRFIDPOSPin PadTelephone BankingBack and front office automationAnd  …راه حل های پرداخت الکترونیکی :e-Moneye-checkDebit cardsCredit CardsSmart CardsAnd …امنیت در بانکداری الکترونیکی :CAWeb securityNetwork securityPhysical securitySecurity ArchitectingHardware Security Device and SolutionSoftware Security Device and SolutionAnd ... مدیریت بانکداری الکترونیکی :e- CRMERPe-Investmente-advertisementHR Management in e-bankinge-Marketing for e-bankingCustomizing services by e-bankingProject ManagementQuality ManagementStrategic Management in e-bankingAnd …چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکیچالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتیامور قضایی در بانکداری الکترونیکیآموزش و فرهنگ سازی :راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکیآموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکیتبلیغات و بانکداری الکترونیکی

info@mae2019.ir