امکان داوری و پذیرش چکیده مقالات

با توجه به تماس های مکرر برخی از پژوهشگران، بدین وسیله به اطلاع می رساند، امکان ارسال و داوری چکیده (مبسوط) به دبیرخانه همایش برای ان دسته از پزوهشگرانی که صرفا تمایل به چکیده بدون ارسال اصل مقاله خود را دارند، میسر است.