امکان ارسال مقالات انگلیسی به همایش

با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، با کمیته راهبردی همایش و افزایش مشارکت علمی پژوهشگران کشور، دبیرخانه همایش اقدام به پذیرش مقالات انگلیسی‌زبان نموده است. لذا، از  پژوهشگرانی که تمایل دارند مقالات خود را به زبان انگلیسی به همایش ارسال کنند تقاضا می‌شود، مطابق با راهنمای نگارش مقالات انگلیسی (قابل دریافت از اینجا)، مقاله خود را تنظیم و به انضمام فرم تعهد نامه نویسنده مسئول از طریق کنترل پنل ارسال نمایند.