همانگونه که پیشتر در قسمت هزینه‌های همایش ذکر گردید، هزینه‌های واریزی صرفاً شامل بسته ویژه همایش، گواهی‌ها و هزینه‌های پذیرایی و نهار خواهد بود و هزینه‌های مربوط به اسکان به عهده شرکت‌کنندگان عزیز می‌باشد. از این رو، دبیرخانه همایش در حال رایزنی‌هایی با مراکز اقامتی مختلفی است تا شرکت‌کنندگان عزیز بتوانند با استفاده از تخفیف‌های ویژه از این مراکز استفاده نمایند. لذا، در صورت مشخص شدن هزینه‌ها و محل‌های اقامتی، اطلاعات مورد نظر در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.