آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

20 فروردین 1396

اعلام نتایج داوری

10 روز پس از ارسال مقاله

زمان برگزاری همایش

15 اردیبهشت  1396

موسسه فرهنگی هنری نوین ایده پردازان پگاه اندیشه